معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ نگری و تاریخ نگاری  راهنمای تدوین و ارسال مقالات
   
 راهنمای تدوین و ارسال مقالات کمينه
 

راهنمای تدوين مقاله 
 
راهنماي نويسندگان مقاله :

يكم: روش تهيه مقالات

1. متن مقاله ونيزفهرست منابع وماخذبافاصله عادي برروي اوراق معمولي به اندازه 21*28وحدود3 سانتيمتر حاشيه ماشين شود.

2. عنوان مقاله، نام نويسنده،وسازمان وابسته روي جلدمقاله نوشته شود. همچنين چكيده مقاله حداكثردرصدوپنجاه كلمه به دوزبان فارسي وانگليسي ضميمه وحداقل 4 واژه كليدي درزيرچكيده داده شود.

3. نوشته بايدساختارمقاله علمي لازم راداشته باشد. به عنوان مثال يك مقاله تجربي بايد حداقل داراي مقدمه،شيوه پژوهش،بحث وتحليل،نتيجه گيري، پي نويس ها و منابع باشد.

4. عناوين اصلي مقاله دروسط صفحه درشت وسياه آورده شوند وبا اعداد ...،1،2 مشخص گردند.عناوين فرعي باحروف ريزترنوشته وازسرسطرآغازشوند و سطرمجزايي تشكيل دهند وبه صورت...،2-1،1-1 نشان داده شوند. عناوين جزئي تر ازسرسطرآغازوباديگرمطالب دريك سطرآورده شوندومثلاباارقام 1-1-1، 2-1-1 مشخص شوند.

5. جدولهادرصفحات جداگانه ارائه شوندوعناوين جدولهابه صورت روشن و گويادربالاي آنهاذكرگردند.اگرجدولي اقتباسي است،درزيرجدول داده شود.

6. تصاويرويانمودارهادربرگهاي جداگانه رسم ومجزا ازجدولها شمارهگذاري گردند.

7.ماخذ ومنابع درپايان برخسب الفبائي وبه صورت زيرارائه شوند:

(الف) كتاب: نام خوانوادگي،نام نويسنده(تاريخ)،عنوان،محل انتشار،ناشر

(ب) مجله: نام خوانوادگي،نام نويسنده(تاريخ)،عنوان مقاله،نام مجله،جلد،شماره و صفحه

8. ارجاعات در داخل متن با ذكر نام وتاريخ ودر صورت لزوم شماره صفحه داده شود.

9. پي نويس ها،معادل مفاهيم وهمچنين نام هاي خارجي با ذكر شماره در داخل متن در پايان مقاله قبل از منابع آورده شود.

10. هر گونه تشكر وتقدير از افراد يا موسسات در پايان مقاله قبل از پي نويس ها آورده شود.

دوم : بررسي وچاپ مقالات

1. ارسال چهار نسخه از مقاله يا مقاله كوتاه به منظور بررسي الزامي است ومقالت نبايد بيش از 20 صفحه و مقالات كوتاه بيش از 10 صفحه ماشين شده باشد.

2.مقالت واصله نخست توسط هيئت تحريريه مورد بررسي قرار خواهند گرفت ودر صورتي كه مناسب تشخيص داده شدند براي ارزيابي به سه نفر از داوراني كه صاحب نظر باشند ارسال خواهند شد.براي حفظ بيطرفي نام نويسندگان از مقالات حذف مي شوند.

3. هيئت تحريريه مجله در رد يا قبول و نيز حك واصلاح مقالات آزاد است.

4. مسئوليت مطالب هرمقاله ازهرنظربرعهده نويسنده است.

5. نويسندگاني كه مقالات خودراجهت چاپ احتمالي به اين مجله ميفرستند نبايد آنهارابه جاي ديگرفرستاده باشند.

 
 
راهنمای تماس با نشريه

نشانی: تهران، ونك، دانشگاه الزهرا (س)، دفتر معاونت پژوهشي، كدپستي 1993891176

تلفن: 8-88044051داخلي 2201

فاکس: 88058908

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس