معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ اسلام و ایران  راهنمای اشتراک
   
 راهنمای اشتراک مجله تاریخ اسلام و ایران
 

خواننده گرامي
در صورت تمايل به مطالعه مداوم دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران فرم زير را تكميل وبه نشاني دفتر مجله واقع در تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله تاریخ اسلام و ایران ارسال فرماييد.

 اشتراک های تاریخی

مبلغ اشتراك سالانه /150000 ريال
تك شماره /40000 ريال

متقاضیان یک تخصص فصلنامه

مبلغ اشتراک سالانه : 75000 ریال

تکم شماره : 20000 ریال

فرم درخواست اشتراك
لطفاًنام اين سازمان/ اينجانب ................................................. را در فهرست مشتركين «دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران »    ثبت واز شماره.......... سال.......... تا شماره ........... سال .......... به تعداد.......... نسخه مجله دو ساله - یکساله - شش ماهه  به آدرس زير ارسال فرماييد.

آدرس و شماره تلفن مشترك :

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ضمنا فیش بانکی مربوط به حق اشتراک مجلات درخواستی به حساب شماره 2177129004003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه الزهراء به نام رابط درامد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی واریز و به پیوست به نشاني دفتر مجله واقع در تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله تاریخ اسلام و ایران ارسال فرماييد.

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس