حالت نمایش: نمایش کنترل پنل؟ بيشينه 
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   زیست شناسی کاربردی  راهنمای تدوین و ارسال مقالات
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای تدوین و ارسال مقالات کمينه
 

 آئين‌نامة نگارش مقاله
مجله زیست شناسی  دانشگاه الزهرا (س) مجله علمي پژوهشی است كه به صورت دو فصلنامه انتشار مي‌يابد. در اين مجله مقاله‌هاي پژوهشي به چاپ مي‌رسد. در صورتي كه مقاله‌هاي تأليفي گوياي اطلاعات جديد در علوم پايه باشند و موضوع مقاله با رشته نويسنده هماهنگ باشد جهت چاپ پذيرفته مي‌شود.

نحوة پذيرش مقاله
نشریه زیست شناسی کاربردی مقالات تحقیقی تهیه شده در تمام زمینه های زیست شناسی کاربردی را با رعایت نکات زیرجهت چاپ می  پذیرد.
1- مقالات بایستی حاصل تحقیقات اصیل در زمینه زیست شناسی كاربردي بوده و قبلا" در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به نشریات دیگری ارسال نگردیده باشند.
2- در مقاله قواعد و دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات مورد توجه ویژه قرار گیرد.مسِئولیت مقاله به عهده نویسنده (نویسندگان) می‌باشد.
3- مقالات باید دارای متن کامل فارسی و خلاصه انگلیسی باشند.
4- متن مقاله با احتساب عنوان ،نام نگارندگان و محل تحقیق در اندازه کاغذ A4 تایپ گردد.
5- مقاله با برنامه2003 WORD ، عنوان مقاله با قلم نازنین سیاه و پوینت 16 ( در خلاصه انگلیسی Times,Bold,Pt.12. )،اسم (اسامی) نگارنده (نگارندگان) با قلم نازنین سیاه و پوینت 12 (در خلاصه انگلیسی Times,Pt,12.)  و محل تحقيق و متن مقاله با قلم نازنين معمولي و پوينت 12 تايپ شود. فواصل خطوط در متن فارسی و متن انگلیسی 5/1 بوده و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شوند .
6- سه نسخه از مقاله و در خواست کتبی مربوط که به امضای نگارنده ( نگارندگان) رسیده است همراه با لوح فشرده (CD) سی دی آن به سر دبیر نشریه ارسال گردد .
7- عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد و در بالا و وسط مقاله نوشته شود. زیر عنوان نام و نام خانوادگی نگارنده (نگارندگان) و آدرس آنها به طور جداگانه و محل تحقیق درج شود و مسئول مکاتبات با ستاره مشخص گردیده و در پا ورقی درج گردد.
8- چنانچه مقاله خلاصه یا قسمتی از پایان نامه (رساله) دانشجویی حاصل شده باشد،لازم است موضوع در پاورقی صفحه اول با قید نام استاد راهنما و دانشگاه مربوطه منعکس گردد.
9- چکیده مقاله باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق باشد و حتی الامکان از 150 کلمه(10) سطر تجاوز نکند. ضروری است نگارنده(نگارندگان) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی (Keywords) را درج نمایند.
10- متن مقاله دارای زیر عنوان های اصلی یعنی مقدمه ،روش کار، نتایج ، بحث و نتیجه گیری و منابع باشد .در صورتی که لازم باشد از شخص یا سازمانی تشکر شود این مطلب با زیر عنوان "سپاسگزاری"در متن مقاله بعد از نتیجه و بحث آورده شود.
11- اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود.اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون درج نام نامگذار ولی در متن مقاله ، آنجا که برای اولین بار ذکر می گردد با نام نامگذار نوشته شود.) گیاهان و جانوران) . نام علمی در صورت تکرار بودن بدون نام نامگذار و نام جنس با حرف اول آن (حروف بزرگ )و با نقطه نوشته شود. بدیهی است نام نامگذار طبق قواعد مربوط به طور خلاصه نوشته شود.
12-  برای بیان اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده گردد. در صورتیکه این واحدها در آغاز جمله بیایند با حروف نوشته شوند.
13- استفاده از جدول وقتی مجاز است که درج اطلاعات بدست آمده در متن به راحتی میسر نباشد.عنوان جدول در بالای جدول نوشته شده، باید گویا باشد، به نحوی که نیاز به مراجعه به متن مقاله نباشد، اختصارات و علایم متن جدول بایستی با زیرنویس مشخص گردند.
14- عکس ها بایستی اصل، واضح و ترجیحا" سیاه وسفید باشند.توصیه می شود عکس های الکترونی به طور مجزا به صورت JPG تهیه و ارسال گردند.
15- مطلب قسمت منابع علمی با عنوان منابع درج گردد و تنها کتب و مقالاتی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است ذکر گردند.چنانچه منابعی که در متن مقاله به آن ها اشاره می شود بیش از دو نگارنده داشته باشند فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت : و همکاران (et al.) درج شود ولی در فهرست منابع مورد استفاده نام کلیه نگارندگان منظور گردد. فهرست منابع بایستی به ترتیب حروف الفبا مرتب و ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شود.
نحوه نوشتن منابع طبق نمونه های  زیر باشد:
مثال در مورد مقاله های مندرج در نشریات:
Crrigon, J.T. (1969). Systematic Botany. 164(1): 142-148.
2ـ مثال در مورد كتاب تاليف شده:
Stryer, H. (1983). Biochemistry, 2nd ed., Oxford Univesity Press. 432pp., London
3 ـ مثال در مورد كتابي كه بخشي از آن مورد استفاده قرار گرفته شود:
Walz, M. (1995).  Electrophoretic karyotyping. Pp. 16-73. in: K. Esser and P. A. Lemke (eds). The Mycota, vol.2, Springer – verlag. Berlin.
16 ـ وقتي مقاله‌اي به الفباي غير لاتين چاپ شده است، لازم است عنوان مقاله به زبان انگليسي ترجمه شود و بعد از قيد شماره صفحات، زبان اصلي آن مانند فارسي يا روسي در پرانتز قيد شود. مثال:
…… (in Russian).
17 ـ در مورد نام نشريات پياند (ادواري) كه يك كلمه‌ي است، تمام حروف آن در منابع علمي نوشته شود مانند phytopathology اگر نام نشريات بيش از يك كلمه باشد بايد كوتاه شده استاندارد آن ( كه در بعضي از كتب مانند World List of Scientific Periodicals موجود است) نوشته شود.
 

آدرس ارسال مقاله: تهران ـ  خ. ونك ـ  دانشگاه الزهرا (س) دفتر معاونت پژوهشی   كد پستي 1993891176. تلفکس: 85692205  Email: oolomepaieh@gmail.com
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس